उत्पादन आवेदन

कम्पनी मुख्यतया प्याटी बनाउने, मासु काट्ने, मासु कोटिंग र अन्य प्रशोधन उपकरणहरूमा संलग्न छ।